Karmické vztahy v rodině

 

 A. Svijaš: Karma  
 
 Například destrukce idealizace stupně materiálního zajištění. Víte, že člověk nepřichází na svět s prázdnou karmickou nádobou. Něco v ní je a jsou to právě ty nesprávné názory, které měl člověk v minulém životě. Během pobytu v jemnohmotném světě se zpravidla jeho názory nemění. A právě kvůli očišťování a kvůli duchovnímu růstu přicházejí lidé na náš svět.
Přicházejí však s nesprávnými názory a Vyšší síly to dobře vědí. K nápravě tohoto stavu si Vyšší síly už předem naplánují situace, kde budou nesprávné názory ničit.
Jednou z takových standartních situací je rodinný život. Víte, že ve většině rodin si manželé moc nerozumějí, což vede k urážkám, hádkám, skandálům a rozvodům. Polovina manžeství se takto rozpadá. Proč?
Manželé se vzájemně vychovávají. Vyšší síly spojují dvojice tak, aby každý z manželů rozbíjel ty hodnoty, jimž ten druhý připisuje příliš velký význam (tedy idealizuje je).
Rozklad pozemských hodnot jednoho z manželů probíhá odmítáním jeho ideálů ze strany partnera. A v tom tkví příčina většiny konfliktů a vzájemného neporozumění. Samozřejmě ne každý člověk se dopouští takové idealizace, již je možno zničit v rámci rodinného života. Proto některé rodiny žijí docela dobře, bez mimořádných konfliktů a nespokojenosti jednoho s druhým. Podle našich pozorování je však takových rodin méně. Ta druhá, větší část lidí, idealizuje rodinné hodnoty.
Manželská věrnost, starostlivost a hospodárnost, pořádek a čistota, dobrá životní úroveň, spokojený život a další stránky úspěšného manželského života jsou bližší a pochopitelnější ženské polovině lidstva. Především ženy připisují těmto hodnotám příliš velký význam. Když tedy ženy tyto hodnoty idealizují, nezbývá mužům než je ničit. Muži jsou prostě nuceni víc pít, chodit na ryby nebo na hon, navazovat mimomanželské vztahy a utrácet za ně peníze, trávit spoustu času v práci nebo s kamarády atd. To znamená, že při plnění karmického úkolu - rozbíjení manželčina hodnotového systému - jednají v rozporu z veřejným míněním a morálkou a jejich činy jsou pokládány za negativní. Jak už bylo řečeno, morálka a karmické úkoly nebývají totožné. Projevuje se to jako žárlivost, snaha kontrolovat chování manželky a dětí, vést rozpočet a plánovat materiální zajištění rodiny. Sami chápete, že i tyto hodnoty podléhají destrukci, na níž se zase v rámci svých možností podílejí ženy. Hledají mimomanželské vztahy, rozhazují peníze, zanedbávají domácnost atd. Tedy manželé se vzájemně v plném rozsahu vychovávají. A protože nechápou, cítí se uraženi a často se rozvádějí.
K utvoření dvojice s protichůdnou hodnotou orientací využívají Vyšší síly metodu, jíž zbaví lidi rozumu. Takovou metodou je láska. Lásku můžeme pokládat za způsob ohlupování člověka na období, kdy musí uzavřít manželství se svým karmickým protikladem (ať nám zamilovaní prominou). Aby to člověku nebylo líto, udělaly Vyšší síly z lásky nesmírně příjemný pocit, jemuž se lidé oddávají s velkým potěšením, a to ne jenom jednou. Proto bývají manželství z lásky obvykle manželstvími karmicky protikladných lidí. Tedy takových, kteří idealizují protikladné hodnoty.
Láska trvá půl roku, rok, dva, potom okouzlení pomine a člověk si začne na svém partnerovi všímat, že se chová úplně jinak, než je třeba. Tedy z jeho hlediska. Vzniká nespokojenost, pocit křivdy, agresivita, hádky. Spustil se mechanismu karmické výchovy. Tak je tomu ve většině rodin. Aby takové léčení moc rychle neskončilo, narodí se dítě, a ne jen jedno. Dítě je obvykle spojovací článek, který dvojicím brání, aby se rychle rozešly. Do karmické výchovy je zapojeno i dítě a destruuje hodnotu jednoho, někdy i obou rodičů.

Vědomá volba partnera
Když se někdo dokázal vyhnout milostnému omámení a neuzavřel manželství z lásky anebo se poté, co kouzlo pominulo, se svým karmickým partnerem rozvedl, takový člověk si na základě předešlé negativní zkušenosti často vědomě vybírá dalšího životního partnera. Strážce už mu těžko vnutí partnera s protihodnotovou orientací. Takový člověk si sám vybere partnera, který má podobné zájmy a vyhovující povahové vlastnosti. Znamená to, že výchova končí?
Bohužel naprosto ne. Když někdo přenese nesprávné názory i do zralého věku (ty, co měl jako svobodný nebo v předešlém manželství, to je jedno), a najde si životního druha, který idealizuje tytéž hodnoty, Vyšší síly začnou vychovávat oba. Rozsah výchovných prostředků se však v takovém přípdě zmenšuje. Eventuální způsoby destrukce idealizací obou manželů:
  • prostřednictvím společného dítěte, jež bude ignorovat hodnoty, které vyznávají oba rodiče
  • odnímáním věcí, které jsou jejich společným majetkem (chata, auto, peníze atd.)
  • nemocemi, které budou vyžadovat vynaložení sil a pozornost obou manželů.
Například destrukce idealizace stupně materiálního zajištění se může stát odnětím peněz a jiných materiálních hodnot. Nejdřív to může být ztráta peněz, menší automobilové nehody, drobné krádeže atd. Když to nepomůže, zapojí se těžké dělostřelectvo. Vykradou vám byt, auto havaruje, chata shoří atd. Vaše dítě bude pohrdat materiálními statky a bude se je snažit rozdat svým přátelům, známým atd. To jsou nejjednodušší a nejrozšířenejší výchovné varianty.