23.5.2011


Otevírání srdcí

Nové dny jsou plné nových událostí. Nejvíce změnový měsíc v nejbližší době je červen 2011. V tuto dobu projdou změnou všichni, kteří k tomuto mají nakročeno již delší dobu. Transformační změny – fyzické změny – budou velice silné. Mnozí opět nezvládnou tuto zátěž a odejdou. Někteří však jsou již za touto hranicí. Jsou již rozhodnuti a začínají svou práci. Ti, kteří povedou ostatní, začínají postupně koordinovat ty, kteří projdou změnou jako první. Každým dnem se bude zesilovat působení energií a budou stále více pročisťována fyzická těla. Mnoho lidí nebude zvládat psychický stav, neboť se budou nalézat stále častěji ve vyšší dimenzi, na kterou si postupně začnou zvykat, ale z počátku nebudou tušit, co se děje. Vše, co přijde s měsícem červnem, bude zásadní a důležité pro budoucí životy jedinců. Mnozí již otevřeli svá srdce, avšak zatím jen málo z vás. Proto zde začínají působit pracovníci světla, kteří vás povedou procesem silné očisty a otevírání srdeční čakry a spojování se navzájem. Čím více se takto lidé spojí, tím lépe pro planetu a život na ní. Někteří již podléhají touze svých duší a začínají hledat. Jsou to ti, co dosud žili pouze materialistické životy bez víry. Čím dál větší otevírání srdcí bude mít za následek ohromný postup. Procesy očisty přinesou mnoho problémů a řešení dalších zažitých situací. Každý z úspěchů v životě je velice pozitivní, neboť jedince posouvá za hranice svých možností. Všichni budete považováni za vysokovibrační bytosti a vaše mysl si rychle zvykne na tento příměr. Vše, co uchováváte ve svých nitrech, bude přivedeno na povrch a ukázáno světu. Uvidíte se navzájem v úplně jiném pohledu, nežli doteď. Začnete se stále více vnímat jako vícedimenzionální bytosti, budete schopni vidět svou světelnou podstatu v sobě i v ostatních bytostech. Všechno však má svůj čas a stupeň vývoje. Pracujte na sobě co nejpečlivěji, neboť máte jedny z posledních dnů, kdy můžete o hodně postoupit, ale také o hodně přijít. Věřte a milujte. Maytreia

 

Zdroj:  zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

ZROZENÍ HVĚZDNÉHO DÍTĚTE DO KOSMICKÉHO VĚDOMÍ

Energie Nové Země: květen 2011

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná světelná rodino, znovu vás s radostí a potěšením vítáme v tomto prostoru světla a vyššího vědomí. V minulých týdnech jste prošli mnoha změnami a nyní se energie začíná usazovat, zatímco postupujete k hlubokému míru a světlu wesakového úplňku. Pamatujeme časy, kdy Buddha chodil po Zemi a ukotvoval Božskou mužskou energii lásky a probuzeného soucitu. Je báječné, že nyní se tato energie znovu probouzí v těch z vás, kteří kráčí po stezce vyššího vědomí a lásky.

Víme, že to pro vás není snadné, neboť na vaší Zemi je mnoho těch, kteří chodí starými cestami a snaží se vyjádřit energie ,,apokalypsy” a destrukce, a rozpoutat svými slovy a přesvědčeními nějaký druh katastrofy. Vězte, že toto neuspěje, protože Země se definitivně přesunula do nové časové linie a ti, kdož se vyvíjejí spolu s ní, postupují kupředu do nových a vyšších stavů vědomí, které vyjadřují Božskou vůli a lásku.

Zahájíme tedy toto poselství nejprve promluvou o Božské mužské energii, jež je o tomto wesakovém měsíci aktivována, a poté se budeme věnovat ,,zlatým klíčům” vyššího vědomí, jež jsou nyní používány k otevření portálů lásku a milosti těmi z vás, kteří jsou připraveni tyto dary Ducha s láskou přijmout.

Buddhovský měsíc a Božská mužská energie

Tento konkrétní úplněk v roce 2011 je otevřením  portálu pro dary soucitu Božského mužství. Po změnách a posunech na planetě během minulých šesti měsíců a následujícím zmatku je nyní čas nechat tuto energii plynout, aby vnesla do našich srdcí mír a soucit.

Buddha byl na Zemi vyslán z vyšších dimenzí Světla, aby ukotvil Božskou mužskou energii soucitu a osvícení. Tato energie je na cestě evoluce základním krokem a poskytuje most vedoucí z vězení hmotné iluze k čistému vyššímu vědomí. V této době, kdy stojíte připraveni na posun z 5. do 6. dimenze kouzelného vědomí, je nezbytné, abyste byli schopni propustit lpění na oné hmotné iluzi, jíž říkáte ,,ekonomika”,  abyste vstoupili do kouzelného vědomí  pokračujícího tvoření, plynutí a hojnosti.

Milovaní, Země je nyní plně ukotvena v 5. dimenzi vzájemné  propojenosti a Boží vůle. Posun do vědomí 6. dimenze má umožnit těm z vás, kteří jsou  připraveni,  přejít oním posunem do vyššího vědomí kouzelné či kvantové reality a začít žít v těchto vyšších sférách kouzelné čirosti a tvoření.

Buddhovská energie je mostem mezi těmito světelnými dimenzemi… prvním světelným ,,zlatým klíčem”  je energie soucitu, tak jak byla ztělesněna a ukotvena Buddhou. O wesakovém úplňku bude tato energie intenzivně aktivována vlnami kosmického světla vyzařujícího z galaktického středu, a splyne s vlnami Božského ženského soucitu, jež jsou přenášeny platinovým světlem Šekiny, což vyústí v řadu probuzení a změn, protože ti, kdož jsou připraveni, použijí své zlaté klíče k posunu do vyššího vědomí hvězdného dítěte 6. dimenze.

Toto ,,hvězdné dítě” je oním kouzelným dítětem v každém z vás, onou světelnou bytostí sídlící ve vašem srdci a duši, která zná radost a zázraky nekonečné kosmické existence. Je to dítě času snění, ta vaše část, která sní a tvoří z kosmických paprsků světla a zvuku. Toto hvězdné dítě se nemůže stát součástí vaší reality, dokud nepřejdete po  mostu soucitu do vyšších světelných sfér. Pak můžete vstoupit do světelného tance a stát se pánem harmonického světla a času, a dokonce zahájit kroky směrem k příštímu portálu 7. dimenze, kde se stáváte ,,Okem Božím” v lidské formě.

Tyto zlaté klíče jsou nabízeny všem, kteří jsou připraveni. V této době, o wesakovém úplňku, jsou vám nabízeny klíče k 6. dimenzi, abyste mohli vstoupit do říší ,,hvězdného dítěte” a stát se pány světelných harmonií a pány času. Nejprve  však budete o tomto wesakovém úplňku muset integrovat energii soucitu a Božskou mužskou energii. Toho docílíte propuštěním všech hmotných iluzí a jejich pout a postupem k dokonalému klidu a jasnosti bytí.

Budete-li v době tohoto úplňku o tomto meditovat a svou pozornost zaměříte na tyto dary, budou vám zlaté klíče předány.

Pán světelných harmonií

Milovaní, 6. dimenze je říší kouzel a okouzlení, nebo – máme-li to formulovat vědečtěji – říší kvantovou neboli tím, co bylo předkům známo jako ,,čas snů”. Je to ono místo, kde je ,,realita” přizpůsobivá a tvárná a kde vědomí a přání utvářejí příčinu a důsledek v nižších dimenzích. Ti, kteří vstoupí na toto dimenzionální hřiště, musí mít čisté srdce, jinak budou navěky lapeni v ,,síni zrcadel” své vlastní hamižnosti a hněvu, donekonečna budou vytvářet ,,karmu”. Právě z tohoto důvodu je soucit v této nové realitě mostem k vyšším dimenzím, neboť ti, jež žijí  podle zákona soucitu, jsou čistí v srdci a nezapletou se do iluzí chamtivosti a moci.

Hvězdné dítě má srdce čisté a chce pouze zkoumat, zažívat dobrodružství a sdílet dary Ducha.  V kosmických světelných polích, jež jsou hřištěm pro toto vnitřní hvězdné dítě, není nic, co by bylo možno zadržet, vlastnit či skrýt, protože je vše otevřené a průzračné.

K cestě do světelných polí je nezbytné též být pánem světelných harmonií. Znamená to jen, že jste již aktivovali své světelné tělo a jste schopni - z jeho centra v srdci  - s tímto světelným tělem zacházet.

Pán světelných harmonií je soustředěn v srdci a ukotven v čakře Zemské hvězdy a v čakře Hvězdy duše. Pán světelných harmonií je schopen udržet světelné tělo ve stavu harmonické rezonance s Božským světlem a vůlí a s lehkostí vstřebávat do tohoto světelného těla kosmické záření. Pán světelných harmonií si je vždy plně vědom energií a světla kolem sebe a je schopen v každém okamžiku udržet rovnováhu a vyváženost.

Až toto dokonale zvládnete a integrujete, budete schopni se vézt na paprscích světla a putovat snadno v kosmických hvězdných polích. Budete moci plout s kosmickými vlnami a budete mít možnost v procesu spolutvoření se Světlem  tvarovat kvantové proudy v realitu své vlastní volby.

Pán času

Pokud vstoupíte do tohoto pole hvězdného svitu a pojedete na kosmických vlnách do 6. dimenze, musíte být také Pány času. Ve vyšších dimenzích je čas  proměnlivý a přizpůsobivý, není ,,neměnnou” skutečností, jak se zdá v nižších dimenzích. V této kvantové úrovni vědomí se naučíte ovládat mnoho proudů času a budete moci existovat v řadě různých cyklů či časových linií současně.

Není to lehká úloha pro mysl, jež byla uzpůsobena k tomu, aby věřila, že existuje pouze lineární čas – tak, jak je zakoušen na Zemi. Avšak jako Páni času poznáte, že veškerý čas existuje v Jednom – v nekonečném přítomném okamžiku, a že vše je zažíváno jako Jedno.

Rozličné časové linie jsou vytvořeny k tomu, aby umožnily dětem Světla cestovat a putovat v mnoha dimenzích vědomí. Čas je nástrojem, nebo klíčem, ke vstupu do různých stavů reality a vědomí. V 6. dimenzi, až se stanete pány času, začnete vnímat, jakým způsobem se lze pohybovat mezi těmito různými proudy Božského světla a energie.

Fyzické změny v těle

Procházíte těmito změnami a pocítíte i některé fyzické změny. Jako první  tyto změny významně zaktivují šišinku, hypofýzu a štítnou žlázu. Ti, jež vstoupí do způsobu existence 6. dimenze, začnou zažívat biochemické a buněčné změny v endokrinním systému a v oblastech mozku, které souvisí s vnímáním, přenosem a příjmem informací.

V důsledku toho se pozmění vaše schopnost přijímat data a přenos světla z Božské vyšší mysli.  Znamená to, že nejprve nastanou změny ve žláze šišinky, které umožní rozsáhlejší vnímání kosmického ,,vlnového pásma”. Fyzicky to může znamenat pocit tlaku či bolesti hlavy, případně bolesti svalů v oblasti zátylku, základny lebky a ramen.

Poté se začne hypofýza přeuspořádávat a možná pocítíte závrať, mátožný stav, zamlžené vidění, zvláštní zvuky v uších. Mozek je znovu vylaďován, aby nejen přijímal informace, ale aby též začal data přenášet na vyšších úrovních světelnými přenosy prostřednictvím očí a zvukovými  přenosy prostřednictvím krku v oblasti štítné žlázy. Takže štítná žláza bude těmito změnami také ovlivněna. V těchto případech budou mnozí z vás zakoušet příznaky podobné chřipce – s bronchitidou a sinusitidou, stejně jako obtíže spojené s rovnováhou štítné žlázy jako jsou návaly horka, nízká hladina energie či naopak hyperaktivita.

Možná také, až začnete ovládat čas, začnete zažívat ,,překrývání časů”. Zde můžete mít silné zážitky z minulých životů nebo z životů budoucích, které musí být vyřešeny a začleněny do jakýchkoliv zkušeností, jež řešíte v přítomnosti. Klíčové pro vypořádání se s těmito epizodami není nechat se příliš zatáhnout do samotného minulého života, nýbrž rozpoznat, že tyto ,,časové posuny” či ,,překrývání časů” jsou vaším vlastním způsobem integrace informací, abyste se mohli s lehkostí pohybovat mezi svými rozdílnými časovými liniemi a získali tak svobodu cestovat  na kosmických vlnách jako páni času.

Oko Boží

V čase červnového slunovratu a s blížícím se počátkem nového planetárního roku na konci července mnoho z vás použije další ze zlatých klíčů ke vstupu do 7. světelné dimenze, kde se stanete ,,Okem Božím” – vyjádřeno v archetypálním jazyce.

Staří Egypťané chápali, že Oko Boží je oním místem či stavem vědomí, kdy se bytost stává branou pro přenos Božského světla a Boží vůle. V té chvíli se již bytost neveze na světelných vlnách, ale stává se čočkou, skrze niž je Světlo soustředěno a zaměřováno.  To vyžaduje absolutní ovládnutí světla a času a schopnost Božské světlo přenášet a ukotvovat.

Právě bytosti, jež se stanou Okem Božím, budou oním ukotvením či záchrannou kotvou pro manifestaci nové Země. Protože skrze čočku takovýchto bytostí bude soustředěno Božské světlo, bude se kolem nich a jejich prostřednictvím manifestovat Boží vůle, což umožní Božství, aby se projevovalo a tvořilo skrze čirou lásku a světlo.

Milovaní, v této fázi již manifestace není ,,mou vůlí”, nýbrž ,,Tvou vůlí”, a bytost slouží jen jako brána Božské vůle a manifestace – bez jakýchkoliv očekávání a přání. To je práce vzestoupeného Mistra v lidské formě, Toho, jenž ví, že lidská forma ve své nejvyšší frekvenci je nosičem pro přenos Boží vůle a milosti.

Tudíž se ti z vás, kteří se snaží růst a vyvíjet ve světle, mají v nadcházejících měsících na co těšit. Doba vedoucí k vyrovnání 11-11-11 bude časem intenzivního růstu a vývoje pro mnohé z vás, kteří jsou připraveni a kteří budou povoláni, aby se stali součástí tohoto nového probouzení a otevírání.

Pro ty s nižší úrovní vědomí to  bude nadále čas obtížný, protože staré iluze a nižší dimenze budou nadále vytvářet tlak a disharmonii v těch, kteří nechápou  probíhající procesy. Co se vás týká, bude vaším úkolem – zatímco rostete a rozpínáte se ve Světle -  udržet soucit ve svém srdci, aby se tato láska mohla dotknout všech těch, kdož se mají teprve probudit k realitě nové Země a jejím tvůrčím potenciálů pro každého.

Při vašich dobrodružstvích ve Světle, harmonii a času vám přejeme radost a lásku!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global
https://www.starchildglobal.com/

(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)